Contact en privacy

Correspondentie adres   : Constantiuslaan 19, 6642BR Beuningen

tel                                    : 06 20542000

email stichting BSB         : beuningensportenbeweegt@gmail.com

email Loopschool BSB    : loopschoolbsb@gmail.com

email BOL                       : beuningseoeverwalloop@gmail.com

IBAN      : NL49INGB0006798159

KvK nr: 63201259

Vertouwenspersoon:

         Annette Goeman

         Telefoonnummer: 06-23773057

         E-mailadres: annette@goeman.info

Wanneer neemt u contact op met de vertrouwenspersoon?

·       Een bepaalde situatie bij BSB baart u zorgen c.q. keurt u af. U wilt de situatie toegelicht en opgehelderd hebben door de direct betrokkenen.

·       Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan zij deze ter kennis brengen van het bestuur.

Taken van de vertrouwenspersoon:

·       De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis  aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

·       De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voorzover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting BSB kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting BSB en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of op een inschrijfformulier bij deelname aan een evenement, cursus of lezing aan Stichting BSB verstrekt. Stichting BSB kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw leeftijd

- Uw geslacht

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IBAN

- Uw IP-adres

WAAROM Stichting BSB GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting BSB gebruikt uw gegevens om met u te communiceren, abonnementen te administreren, abonnements- en cursusgelden te innen en om deelname aan trainingen en cursussen te monitoren en om automatische verlenging van abonnementen mogelijk te maken.

Stichting BSB gebruikt emailadressen om BSB gerelateerde informatie te sturen en te ontvangen en verder om nieuwsbrieven te kunnen sturen.

HOE LANG Stichting BSB GEGEVENS BEWAART

Stichting BSB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Vande abonnementhouders worden de gegevens bewaard tot 2 jaar nadat het abonnement is beëindigd. Voor de nieuwsbrieven worden de gegevens bewaard zolang de persoon zich niet heeft afgemeld voor de betreffende nieuwsbrief.

DELEN MET ANDEREN

Stichting BSB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of anders pas nadat u daar toestemming voor heeft gegeven.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting BSB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting BSB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Stichting BSB maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting BSB bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting BSB te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden doen toekomen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting BSB heeft hier geen invloed op.

Stichting BSB heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting BSB verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar beuningensportenbeweegt@gmail.com. Stichting BSB zal binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting BSB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting BSB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting BSB op via beuningensportenbeweegt@gmail.com