Projecten

Er ligt een grote uitdaging om het welbevinden van mensen te optimaliseren. Deze uitdagingen liggen bij de mensen zelf, maar ook bij verenigingen en de hulpverlenende instanties. Daar waar wij mogelijkheden zien proberen we ons steentje bij te dragen met eigen initiatieven en door samen te werken met beleidsmakers en ondersteuners. Ook door deel te nemen aan andere sociale projecten.

BSB initiatief: Fitchallenge Beuningen

(uitgebreide info op fitchallengebeuningen.nl)
De FITCHALLENGE bestaat uit een aantal deelprojecten.

  • Samen met je buren: Dit speelt zich af in buurten (een logische samenhang van 50 – 90 huizen in een straat of wijk) van Beuningen.
  • Groot Fit worden: Dit is een oproep aan verenigingen en andere instanties om meer aandacht te besteden aan de fysieke basisvaardigheden overeenkomstig het “atletic skills model”. Dit deelproject ligt momenteel stil.
  • HASIEV: Dit geeft elke inwoner de kans om zelf of samen met anderen te werken aan verbetering van het fysieke welbevinden.
  • Samen leven marktplaats: Er is een grote behoefte van mensen om met elkaar in contact te komen, maar wat niet zo goed lukt.
    Ook weten veel mensen niet goed de weg te vinden naar hulp en ondersteuning, of zijn op zoek naar bepaalde activiteiten en aanbod in het algemeen.
    Het idee is om via een marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komt hier verbetering in te brengen.
  • Ontmoet- en beweegplekken realiseren, dit is inmiddels een onderdeel geworden van Samen met je Buren.
Externe projecten

GSG (Gemeenten Samen Gezond) en Sociaal beleid maken in kader van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord)

Het speerpunt waar wij ons onder andere voor inzetten is een kanteling te bewerkstelligen in het sociale domein.
Er wordt nu vooral vanuit het bestaand aanbod gedacht en te weinig vanuit van wat de vrager/doelgroep nu precies wil en daar bij aan te sluiten.
Wij zetten ons in om de bestaande strategie van Aanbod naar Actie (vAnA) te doen kantelen naar van Vraag naar Actie (vVnA). (In vVnA zijn beide strategieën gecombineerd)
Zie de modellen en toelichting hieronder.

Bovenstaand vAnA-model (“van Aanbod naar Actie”)  is onze kijk op de meest gebruikte werkwijze in het sociale domein.
Op platformen zoals websites en sociale kaarten wordt een overzicht gegeven van wat er aangeboden wordt aan activiteiten, interventies, hulpprogramma’s, etc. Het aanbod wordt ontwikkeld en gecreëerd door aanbieders en hulpverleners, etc. die daarna veelal op zoek gaan naar inwoners die er gebruik van willen maken. Dit wordt in bovenstaande figuur weergegeven door de blauwe pijlen.
De inwoner die een activiteit zoekt, een vraag naar of over iets heeft of een hulpvraag heeft moet zelf zijn of haar weg zoeken in het diverse aanbod en meestal ook in een voor haar of hem onbekende omgeving en/of domein.
De gele pijl in de figuur geeft aan dat voor nagenoeg alle problematiek en hulpaanbod de inwoner uit haar of zijn eigen omgeving naar elders moet.

Bovenstaand vVnA-model (“van Vraag naar Actie”)  is een laagdrempeliger werkwijze om de inwoners beter te bereiken en ze zelf te stimuleren om tot actie te komen.

Het model vAnA is hierin geïntegreerd.

Stichting BSB heeft overeenkomstig dit model geëxperimenteerd in het project ‘Samen met je Buren’ en succesvolle pilots gedaan. De bewoners werden benaderd met de vragen: Wat zou jij samen met je buren willen doen en hoe zou jouw buurt verbeterd kunnen worden zodat je elkaar meer en beter kunt vinden en ontmoeten. Deze aanpak is uitgebreid met een vraag/aanbod-platform in het gehele sociale domein.
De roze cirkel geeft de vergrote sociale omgeving en zelfredzaamheid van de inwoner aan, waar een aantal problemen in eigen sociale omgeving opgelost kan worden. Vandaar een smallere gele pijl.

De groene pijl geeft aan dat de inwoner via het vraaggerichte platform “Samen Leven Marktplaats” de gewenste hulp beter kan vinden en bereiken. Maar ook dat de hulpverlener gemakkelijker toegang krijgt tot de inwoners (roze pijl). Als de inwoners beter georganiseerd zijn in hun eigen omgeving, zijn ze ook beter te vinden en te benaderen.

Met het (door de vergrijzing) steeds groter wordende tekort aan sociale hulpverleners komt er een grotere druk op de eigen omgeving van mensen om zich te “redden”. Met de vVnA-aanpak zijn wij ervan overtuigd dat er minder sociale hulpverleners nodig zijn en het zal leiden tot meer welbevinden van inwoners.