Vertrouwenspersoon

Naam: Manon van Veen

Telefoon: 06-45730817

Wijze van Contact

Je mag Manon whats-appen, sms’en en bellen.

Wanneer neemt u contact op met de vertrouwenspersoon?

Een bepaalde situatie bij BSB baart u zorgen c.q. keurt u af. U wilt de situatie toegelicht en opgehelderd hebben door de direct betrokkenen.

Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan zij deze ter kennis brengen van het bestuur.

Taken van de vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voorzover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.